Wettelijke indexering 2019 bekend

Elk jaar mogen lopende alimentatieverplichtingen worden verhoogd met de wettelijke indexering.

Kabinet wil ontslagrecht ingrijpend wijzigen

Het kabinet wil ingrijpende wijzigingen in het ontslagrecht doorvoeren. Het wetsvoorstel Wet Arbeidsmarkt in Balans gaat waarschijnlijk voor de zomer naar de Raad van State voor advies.

Maximale hoogte transitievergoeding 2019 bekend

De transitievergoeding waarop elke werknemer wiens dienstverband op initiatief van de werkgever wordt beëindigd recht heeft sinds 1 juli 2015, bedraagt in 2019 maximaal € 81.000,-.

Hoge Raad: transitievergoeding ook verschuldigd bij "deeltijdontslag"

Op 14 september 2018 heeft de Hoge Raad een belangrijke uitspraak gedaan over de verschuldigdheid van de transitievergoeding bij een zogenaamd "deeltijdontslag".

Hoge Raad maakt einde aan onduidelijkheid loondoorbetaling na terecht ontslag op staande voet

De Hoge Raad heeft recent een uitspraak gedaan waarin (meer) duidelijkheid is geschapen in een situatie die tot grote rechtsonzekerheid en onredelijke uitkomsten na een terecht gegeven ontslag op staande voet leidde.

Gerechtshof Arnhem laat deur voor "flitsfaillissement" open.

In april 2017 schreven wij op deze site over een procedure bij het Europees Hof van Justitie die erop neer zou kunnen komen dat een flitsfaillissement wel eens veel moeilijker zou gaan worden. Inmiddels heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden vorige week uitspraak gedaan in een zaak van garnalenbedrijf Heiploeg. daaruit blijkt dat het flitsfaillissement wellicht te vroeg is afgeschreven.

Compensatie transitievergoeding zieke werknemer in werking per 2020

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Tweede Kamer laten weten dat de regeling waarin werkgevers worden gecompenseerd voor een betaalde transitievergoeding aan een werknemer die wordt ontslagen na twee jaar ziekte in werking zal treden per 1 januari 2020. Aanvankelijk was de inwerkingtreding voorzien per 1 juli 2019, maar het wetsvoorstel heeft de nodige vertraging opgelopen omdat het "controversieel" was verklaard en dus lang stil heeft gelegen vanwege de lange formatieonderhandelingen.

Wettelijke indexering 2018 bekend

Een wettelijke bijdrage in het levensonderhoud (alimentatie) wordt met ingang van 1 januari 2018 met 1,5% verhoogd

belangrijke uitspraak Europees Hof over controleren email van werknemers

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) heeft op 5 september 2017 een belangrijke uitspraak gedaan over de mogelijkheid voor een werkgever om het emailverkeer van een werknemer te controleren.

Ziekte mag geen gevolgen hebben voor hoogte WW-uitkering

De Centrale Raad van Beroep, de hoogste rechter op het gebied van (onder meer) sociale zekerheidsrecht, heeft recent een belangrijke uitspraak gedaan en geoordeeld dat de omstandigheid dat werknemers ziek zijn geweest en van hun werkgever het loon niet volledig doorbetaald hebben gekregen er niet toe mag leiden dat zij daardoor ook een lager dagloon hebben en daardoor een lagere werkloosheidsuitkering (WW-uitkering) ontvangen.

Wijzigingen in de Arbowet per 1 juli 2017

Op 1 juli 2017 is de Arbowet veranderd. De wetgever verwacht dat werkgever, werknemer en bedrijfsarts nauwer gaan samenwerken om beroepsziekten te voorkomen. De verantwoordelijkheid voor naleving van de nieuwe regels wordt bij de ondernemer (met personeel) gelegd.

uitspraak Hoge Raad over vergoeding werknemer

De Hoge Raad heeft op 30 juni 2017 een uitspraak gedaan over een vergoeding van een ex-werkneemster die de nodige stof heeft doen opwaaien.

Mogelijk toch overgang werknemers bij Nederlandse pre-pack faillissement?

De laatste jaren wordt in Nederland met enige regelmaat gebruik gemaakt van de zogenaamde pre-pack bij faillissementen. Het faillissement wordt dan "voorgekookt", doordat de rechtbank tijdens een stille voorbereidingsfase (dus vóórdat het faillissement daadwerkelijk wordt uitgesproken) een beoogd-curator en een beoogd-rechter-commissaris aanwijst. De beoogd-curator gaat vervolgens in onderhandeling met potentiële overnemers van (onderdelen van) de onderneming. Voordeel daarvan is, volgens voorstanders, dat de onderneming niet plotseling minder waard wordt door het uitspreken en bekend worden van het faillissement.

Eerste Kamer stemt in met wijziging huwelijksvermogensrecht

De Eerste Kamer heeft op 28 april 2017 het wetsvoorstel beperking wettelijke gemeenschap van goederen (met een nipte meerderheid) aangenomen. Dat wetsvoorstel wil het stelsel van de huwelijksgoederengemeenschap redelijk ingrijpend wijzigen.

Belangrijke uitspraak over bestuurdersaansprakelijkheid

De Hoge Raad heeft op 17 februari 2017 een belangrijke uitspraak gedaan over aansprakelijkheid van bestuurders van een rechtspersoon. Met deze uitspraak heeft de Hoge Raad de indirecte bestuurdersaansprakelijkheid (dus als een bestuurder-rechtspersoon als bestuurder optreedt) sterk uitgebreid.

Vrijwillige vertrekregeling geen verkapt vroegpensioen

In een vorige maand gepubliceerde uitspraak van het gerechtshof in Den Bosch is de belastingdienst in het ongelijk gesteld daar waar het gaat om het behandelen van een vrijwillige vertrekregeling als verkapt vroegpensioen.

wettelijke indexering per 1 januari 2017

Op grond van de wet stijgen alimentatiebedragen elk jaar met een door de minister vast te stellen percentage.

Extra onderzoeksplicht deurwaarders

De President van de rechtbank Rotterdam heeft vandaag in een uitspraak in kort geding beslist dat een deurwaarder, vóórdat hij een dagvaarding uitbrengt eerst het (openbare) Centrale Curatele- en Bewindregister te raadplegen.

Opmerkelijk: werknemer die cocaïne gebruikt krijgt maximale transitievergoeding

Een werknemer van de Rotterdamse containerterminal ECT veroorzaakt (kort na inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid, WWZ) onder invloed van cocaïne een ongeval op de werkplek. ECT vraagt de kantonrechter om de arbeidsovereenkomst met betreffende werknemer te ontbinden ...

Wet Werk en Zekerheid en gevolgen voor ontslagprocedures: de cijfers

Uit onderzoek is gebleken dat sinds de invoering van het nieuwe ontslagrecht met de Wet Werk en Zekerheid (in juli 2015) het aantal verzoeken waarin een werkgever aan UWV vraagt om toestemming om op te zeggen én het aantal ingediende ontbindingsverzoeken bij de kantonrechter sterk is afgenomen...