heet-van-de-naald

Wettelijke indexering 2018 bekend

Een wettelijke bijdrage in het levensonderhoud (alimentatie) wordt met ingang van 1 januari 2018 met 1,5% verhoogd
strafrecht

belangrijke uitspraak Europees Hof over controleren email van werknemers

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) heeft op 5 september 2017 een belangrijke uitspraak gedaan over de mogelijkheid voor een werkgever om het emailverkeer van een werknemer te controleren.
particulieren-home

Ziekte mag geen gevolgen hebben voor hoogte WW-uitkering

De Centrale Raad van Beroep, de hoogste rechter op het gebied van (onder meer) sociale zekerheidsrecht, heeft recent een belangrijke uitspraak gedaan en geoordeeld dat de omstandigheid dat werknemers ziek zijn geweest en van hun werkgever het loon niet volledig doorbetaald hebben gekregen er niet toe mag leiden dat zij daardoor ook een lager dagloon hebben en daardoor een lagere werkloosheidsuitkering (WW-uitkering) ontvangen.
arbeidsrecht

Wijzigingen in de Arbowet per 1 juli 2017

Op 1 juli 2017 is de Arbowet veranderd. De wetgever verwacht dat werkgever, werknemer en bedrijfsarts nauwer gaan samenwerken om beroepsziekten te voorkomen. De verantwoordelijkheid voor naleving van de nieuwe regels wordt bij de ondernemer (met personeel) gelegd.
ondernemers-home

uitspraak Hoge Raad over vergoeding werknemer

De Hoge Raad heeft op 30 juni 2017 een uitspraak gedaan over een vergoeding van een ex-werkneemster die de nodige stof heeft doen opwaaien.
aansprakelijkheidsrecht

Mogelijk toch overgang werknemers bij Nederlandse pre-pack faillissement?

De laatste jaren wordt in Nederland met enige regelmaat gebruik gemaakt van de zogenaamde pre-pack bij faillissementen. Het faillissement wordt dan "voorgekookt", doordat de rechtbank tijdens een stille voorbereidingsfase (dus vóórdat het faillissement daadwerkelijk wordt uitgesproken) een beoogd-curator en een beoogd-rechter-commissaris aanwijst. De beoogd-curator gaat vervolgens in onderhandeling met potentiële overnemers van (onderdelen van) de onderneming. Voordeel daarvan is, volgens voorstanders, dat de onderneming niet plotseling minder waard wordt door het uitspreken en bekend worden van het faillissement.
particulieren-home

Eerste Kamer stemt in met wijziging huwelijksvermogensrecht

De Eerste Kamer heeft op 28 april 2017 het wetsvoorstel beperking wettelijke gemeenschap van goederen (met een nipte meerderheid) aangenomen. Dat wetsvoorstel wil het stelsel van de huwelijksgoederengemeenschap redelijk ingrijpend wijzigen.
strafrecht

Belangrijke uitspraak over bestuurdersaansprakelijkheid

De Hoge Raad heeft op 17 februari 2017 een belangrijke uitspraak gedaan over aansprakelijkheid van bestuurders van een rechtspersoon. Met deze uitspraak heeft de Hoge Raad de indirecte bestuurdersaansprakelijkheid (dus als een bestuurder-rechtspersoon als bestuurder optreedt) sterk uitgebreid.
over-ons-image

Vrijwillige vertrekregeling geen verkapt vroegpensioen

In een vorige maand gepubliceerde uitspraak van het gerechtshof in Den Bosch is de belastingdienst in het ongelijk gesteld daar waar het gaat om het behandelen van een vrijwillige vertrekregeling als verkapt vroegpensioen.
faillisementsrecht

wettelijke indexering per 1 januari 2017

Op grond van de wet stijgen alimentatiebedragen elk jaar met een door de minister vast te stellen percentage.
incassowerk

Extra onderzoeksplicht deurwaarders

De President van de rechtbank Rotterdam heeft vandaag in een uitspraak in kort geding beslist dat een deurwaarder, vóórdat hij een dagvaarding uitbrengt eerst het (openbare) Centrale Curatele- en Bewindregister te raadplegen.
aansprakelijkheidsrecht

Opmerkelijk: werknemer die cocaïne gebruikt krijgt maximale transitievergoeding

Een werknemer van de Rotterdamse containerterminal ECT veroorzaakt (kort na inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid, WWZ) onder invloed van cocaïne een ongeval op de werkplek. ECT vraagt de kantonrechter om de arbeidsovereenkomst met betreffende werknemer te ontbinden ...
bouwrecht

Wet Werk en Zekerheid en gevolgen voor ontslagprocedures: de cijfers

Uit onderzoek is gebleken dat sinds de invoering van het nieuwe ontslagrecht met de Wet Werk en Zekerheid (in juli 2015) het aantal verzoeken waarin een werkgever aan UWV vraagt om toestemming om op te zeggen én het aantal ingediende ontbindingsverzoeken bij de kantonrechter sterk is afgenomen...