Eerste Kamer stemt in met wijziging huwelijksvermogensrecht

De Eerste Kamer heeft op 28 april 2017 het wetsvoorstel beperking wettelijke gemeenschap van goederen (overigens met een heel nipte meerderheid) aangenomen. Dat wetsvoorstel wil het stelsel van de huwelijksgoederengemeenschap redelijk ingrijpend wijzigen. Zoals u wellicht weet is de situatie thans zo dat als partijen met elkaar in het huwelijk treden, zonder dat zij eerst bij de notaris huwelijkse voorwaarden hebben laten opstellen, automatisch een gemeenschap van goederen ontstaat (kort gezegd: schulden en bezittingen worden van beide huwelijkspartners gezamenlijk). Nederland is één van de weinige landen in de wereld die dat systeem zo rigoureus hanteert.

Het nu aangenomen wetsvoorstel bepaalt dat als partijen bij het huwelijk geen huwelijkse voorwaarden opstellen bij de notaris, slechts een beperkte gemeenschap van goederen ontstaat; alleen goederen en schulden van beide echtgenoten ten tijde van het aangaan van het huwelijk en goederen/ schulden die tijdens het huwelijk worden opgebouwd vallen in de gemeenschap. Voorhuwelijkse bezittingen en schulden blijven buiten de gemeenschap. Ook erfenissen en schenkingen, bij echtscheiding ook vaak een bron van onenigheid en dus van procedures, blijven buiten de gemeenschap van goederen, tenzij erflater of schenker anders bepaalt.

De nieuwe wetgeving zal alleen van toepassing zijn op huwelijken die gesloten worden ná inwerkingtreding van de nieuwe wet. Wanneer dat zal zijn is thans nog niet bekend.